លោកស្រី ហេង ឡៃហ៊ាង

Transcript from testimony

Video recordings