លោកស្រី បៃ សុផានី

លោកស្រី បៃ បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលនាងបានទទួលរង។ នាង​បាន​និយាយ​អំពី​ទុក្ខ​លំបាក​ដែល​នាង និង​ក្រុម​គ្រួសារ​បាន​ស៊ូទ្រាំ​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ នាងបានរៀបរាប់ពីការស្លាប់របស់កូនទាំងបីរបស់នាង ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់នាងដែលធ្វើការនៅក្នុងសហករណ៍។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 2 - 04-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate:
Session 1 - 04-Jun-2013 - Case 002/01 FL KHDate: