ប្រាក់ ខន

លោក ប្រាក់ ខន ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបង្ហាញសក្ខីកម្មអំពីតួនាទីនៅមន្ទីរស២១។

លោក ប្រាក់ ខន បានចូលរួមជាមួយខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ១៩៧២។ លោកបានធ្វើការនៅក្នុងវាលស្រែនៅមុនពេលលោកត្រូវបាន គេផ្ទេរទៅកាន់កងចល័ត៧០៣។ បន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងភ្នំពេញ លោកត្រូវបាន តែងតាំងឲ្យធ្វើការ នៅ ក្នុងវាលស្រែរបស់មន្ទីរស២៤។ នៅចុងឆ្នាំ១៩៧៥ ឬដើមឆ្នាំ១៩៧៦ លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស២១ដើម្បីធ្វើការជា សន្ដិសុខនៅខាងក្រៅអគារមន្ទីរស២១នោះ។ នៅចុងឆ្នាំ១៩៧៦ ប្រាក់ ខន ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើការ ជាអ្នកសួរ ចម្លើយនៅ ក្នុងក្រុមដែលមានឈ្មោះថា ក្រុម "ទំពារ"។

ជាសាក្សីមួយរូប លោក ប្រាក់ ខន បានបញ្ជាក់ទៅលើការសួរចម្លើយនៅមន្ទីរស២១។ លោកបានអះអាងថា មានអ្នកសួរចម្លើយ បីក្រុម "ក្រុមត្រជាក់ ក្រុមក្ដៅ និងក្រុមទំពារ។" ក្រុមទាំងនេះបង្កើតឡើងដោយជនជាប់ចោទ ដើម្បីធ្វើទារុណកម្មអ្នកដែលត្រូវ បានគេឃុំឃាំងទាំងនោះដោយមិនបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់នោះទេ។ ប្រាក់ ខន ក៏បានអះអាងដែរថា ការធ្វើទារុណកម្មអាចធ្វើ ឡើង គ្រាន់តែនៅពេលដែលមានការបញ្ជាពីឌុចប៉ុណ្ណោះ។ លោកបានពណ៌នាអំពីការបណ្ដុះ បណ្ដាលរបស់ លោកជាអ្នកសួរ ចម្លើយ អំឡុងពេលវគ្គសិក្សានៅក្នុង"សាលានយោបាយរបស់ឌុច។" នៅទីនោះ ឌុច បានបង្រៀនពីបច្ចេកទេស ក្នុងការធ្វើ ទារុ ណកម្ម និងខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្ដកម្ពុជា។ ប៉ុន្ដែ លោក ប្រាក់ ខន បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា លោក មិនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើទារុណកម្មនោះទេ។ លោកក៏បានលើកពីការហ្វឹកហាត់ពីការគូគំនូរអំពីឈាមនៅមន្ទីរស២១ផងដែរ ដែលលោកបានអះអាងចំពោះការសារភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ លោកពណ៌នាអំពីជនជាប់ចោទ ថា ជាមនុស្សចូលចិត្តរៀនសូត្រ ស្រ ឡាញ់ការងារ និងហ្មត់ចត់។

មេធាវីបានជួយលោក ប្រាក់ ខន ក្នុងករណី ជាការបណ្ដឹងជំទាស់នឹងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដែលបានកើតឡើងលើខ្លួនឯង។ ចៅក្រមបានគូសបញ្ជាក់ពីចំណុចផ្ទុយគ្នាមួយចំនួនរវាងអំនះអំណាងមុនៗ និងការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោក។

  • Witness acronym :
    KW-10
  • Age at the time of testimony :
    58
  • Appeared as :
  • សំណុំរឿង : សំណុំរឿង ​០០១
  • Date(s) of testimony :

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 21 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 3 - 21 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 2 - 21 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate:
Session 1 - 21 July 2009 - Case 001 - Fl/KhDate: