អ្នក​ជំនាញ កញ្ញា Kasumi Nakagawa

Transcript from testimony

Video recordings