អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ Chan Kin Ming

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Chan Kin Ming គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺមនុស្សចាស់ត្រូវបានតែងតាំងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីវាយតម្លៃ
លើសម្បទារបស់ នួន ជា និងខៀវ សំផន។

Transcript from testimony

Video recordings