អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ ហួត លីណា

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហួត លីណា គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិកលវិទ្យាដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជាអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើ
សម្បទារបស់ នួន ជា និងខៀវ សំផន។

Transcript from testimony

Video recordings