អ្នកស្រី ឯក ហេន

អ្នកស្រី ឯក ជា​សមាជិក​នៃ​យោធា​ខ្មែរ​ក្រហម មុន​ពេល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​ចល័ត​បន្ទាប់​ពី​ការ​បង្កើត​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ នាងបានឆ្លើយសំណួរអំពីការបាត់ខ្លួននៃសហការីពីកន្លែងធ្វើការរបស់នាង ការបរិហារមនុស្សថាជាជនក្បត់ និងវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោទនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាង។

Transcript from testimony

Video recordings

Ek Hen 2013 07 03 S3 FL KHDate:
Ek Hen 2013 07 03 S2 FL KHDate:
Ek Hen 2013 07 03 S1 FL KHDate: