សាស្រ្តាចារ្យ ដេវីដ ឆេនដល័រ

លោកសាស្រ្តាចារ្យ ដេវីដ ឆេនដល័រ គឺជាសាស្រ្តាចារ្យកិត្តិយស នៅសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ូណាស នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកបញ្ចប់ការសិក្សា នៅសា​កល វិទ្យាល័យ ហាវឺដ សាកលវិទ្យាល័យយែល និងសាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គែន។ លោកបាននិពន្ធ និងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយចំនួន ស្តីអំពីរបបកម្ពុ​ជា​ប្រជាធិបតេយ្យ និងអំពីមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១។ លោកក៏ត្រូវបានកោះអញ្ជើញ ឲ្យធ្វើជាសាក្សីជំនាញ ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុង សំណុំរឿង ០០១ ផងដែរ។ រីឯនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នេះ លោក ឆេនដល័រ ផ្តល់ការវិភាគទៅលើ គោលនយោបាយ នៃការបង្កើតមន្ទីរ ស-២១ ព្រមទាំងអំពី គោលដៅទូទៅ និងតួនាទី​របស់មន្ទីរសន្តិសុខ នានានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ជាពិសេស មន្ទីរ ស-២១)។

Transcript from testimony

Video recordings

Chandler David 2012 07 25 S2 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 25 S1 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 24 S4 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 24 S3 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 24 S2 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 24 S1 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 23 S4 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 23 S3 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 23 S2 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 23 S1 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 20 S4 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 20 S3 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 20 S2 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 07 20 S1 FL KH PubDate:
Chandler David 2012 July 19 S4 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 19 S3 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 19 S2 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 19 Session 1 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 18 Session 1 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 18 Session 4 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 18 Session 3 FL KhmerDate:
Chandler David 2012 July 18 Session 2 FL KhmerDate: