សាស្ត្រាចារ្យ David Chandler

David Chandler គឺជាសាស្រ្តាចារ្យ Emeritus នៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash និងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard, Yale និង Michigan ។

លោកបាននិពន្ធសៀវភៅជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងស-២១ ហើយត្រូវបានកោះហៅជាអ្នកជំនាញក្នុងសំណុំរឿង ០០១។ ខុសពីករណីនោះ ដែលសាស្ត្រាចារ្យ ឆានល័រ បានផ្តល់សក្ខីកម្មយ៉ាងយូរទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ស-២១។ សក្ខីកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង 002/01 ត្រូវបានស្វែងរកជាចម្បងជំនួសវិញសម្រាប់ការវិភាគលើគោលនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើង ស-21 និងគោលបំណង និងមុខងារទូលំទូលាយនៃមជ្ឈមន្ទីរសន្តិសុខ (ជាពិសេស ស-២១) ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

Transcript from testimony

Video recordings