ស៊ូ សុធាវី

អ្នកស្រី ស៊ូ សុធាវី ជាស្ត្រីកែភេទ បានផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីផលវិបាកដែលនាងបានទទួលរងពីការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ និងផលវិបាក ការបាត់បង់គ្រួសារភ្លាមៗ និងការវាយដំ និងរំលោភជាច្រើនដង ដែលនាងបានទទួលរងជាបន្តបន្ទាប់។

Transcript from testimony

Video recordings