វេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា

លោកបណ្ឌិត ឈឹម អាយុ ៤១ឆ្នាំ ជាអ្នកចិត្តសាស្រ្ត និងជានាយកនៃ Cambodia TPO ត្រូវបានកោះហៅឱ្យធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញលើផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៃរបបខ្មែរក្រហម។

គាត់បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីផលវិបាកទាក់ទងនឹងស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត និងរាងកាយរបស់សមាជិកគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះផ្ទាល់ពីស-២១ និងលក្ខណៈនៃរបួសដែលបណ្តាលមកពីការដឹងអំពីមរណភាពរបស់សាច់ញាតិ។ បន្ថែមពីលើការគូសបញ្ជាក់ភាពជាក់លាក់នៃទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ លោកបណ្ឌិត ឈឹម បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា ៤០% នៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាយុលើសពី ១៨ ឆ្នាំបានជួបប្រទះ ឬជួបប្រទះរោគសញ្ញានៃភាពតានតឹងក្រោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត។ គាត់បានពន្យល់ពីលទ្ធភាពនៃការចម្លងរបួសដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ (របួសបន្ទាប់បន្សំ) និងកត្តាលម្អិតដែលធ្វើអោយរបួសដូចជាភាពក្រីក្រ ទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃជាមួយជនល្មើស ឬភាពមិនគ្រាប់គ្រាន់នៃសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ លោកបណ្ឌិត ឈឹម បានលើកឡើងពីកត្តាសំខាន់ៗសម្រាប់ការព្យាបាលជនរងគ្រោះ ដូចជាការបង្ហាញការពិត យុត្តិធម៌ និងសមត្ថភាពក្នុងការអភ័យទោស។ លោក​បាន​អះអាង​ថា ការ​ព្យាបាល​ផ្លូវចិត្ត​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​អាស្រ័យ​លើ​ភាព​ស្មោះត្រង់ និង​ចិត្ត​ស្មោះ​ត្រង់​របស់​ជន​ជាប់​ចោទ និង​អតីត​មេដឹកនាំ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។

លោកបានវិភាគបន្ថែមអំពីតួនាទីរបស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះ ដោយលើកហេតុផលថា សាលាក្តីអាចជួយផ្តល់យុត្តិធម៌ជានិមិត្តរូប និងបង្ហាញការពិត។ ទោះបីជាហានិភ័យនៃការជួបប្រទះនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏តក់ស្លុតឡើងវិញត្រូវបានកើនឡើងដោយសាលាក្តីក៏ដោយ ប្រសិនបើជំនួយគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានផ្តល់ សាលាក្តីអាចជួយជនរងគ្រោះឱ្យប្រឈមមុខនឹងរបួសរបស់ពួកគេបាន។

Transcript from testimony

Video recordings