អង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

ថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិស្តីពីភាពអាច​ទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤។

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចេញដីកាដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ហើយតាមរយៈដីកាសម្រេចដោយឡែកមួយ បានសម្រេចទៅលើភាព​អាចទទួលយកបាននៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ អនុលោតាមវិធាន ២៣ស្ទួន នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។

បន្ទាប់ពីអង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នានាប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រួចមក អង្គជំនុំជម្រះ​បានពិនិត្យមើលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ ដែលពាក្យសុំរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបដិសេធតាមរយៈដីកាសម្រេចរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ។

នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ចាប់តាំងពីផ្តើមកិច្ចស៊ើបសួរពីដំបូងមក មានអ្នកដាក់ពាក្យសុំចំនួន ២.០១៤ នាក់ បានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីរបស់ខ្លួន (កថាខណ្ឌ ៤)។

នៅក្នុងសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួន អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទថា បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍អាច​​ទទួលយកបាន (កថាខណ្ឌ ៣១) និងបានបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីគោលការណ៍គតិយុត្តិនានាដែលបញ្ញត្តិអំពីភាព​អាច​ទទួលយកបាននៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (កថាខណ្ឌ ៣២-៣៩)។

ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ អង្គជំនុំជម្រះមិនអាចរកសំឡេងគាំទ្រពីចៅក្រមយ៉ាងហោចណាស់បួនរូប ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើអង្គសេចក្តីនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះមុខបានឡើយ (កថាខណ្ឌ ៤០)។

ចៅក្រមជាតិបានសម្រេចថា ពាក្យសុំតាំងខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ គួរត្រូវបានបដិសេធចោល ដោយសារចៅក្រមជាតិយល់ឃើញថា “អ.វ.ត.ក ពុំមានយុត្តាធិការបុគ្គលលើ យឹម ទិត្យ” ហើយចៅក្រមជាតិបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង ០០៤ និង “បានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតម្កល់ទុកក្នុងបណ្ណសារ អ.វ.ត.ក” (កថាខណ្ឌ ៤១-៤៤)។

ចៅក្រមអន្តរជាតិបានពិនិត្យមើលទៅលើអង្គសេចក្តីនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងពាក្យសុំតាំងខ្លួនទាំងនោះ។ ជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ចៅក្រមអន្តរជាតិបានសម្រេចថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមានកំហុស នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនស្តីពីភាពអាចទទួលយកបាន នៅក្នុងមូលដ្ឋានទី ១(៣), ២, ៣ និង ៤ ដែលក្នុងនោះ ជនរងគ្រោះចំនួន ១៤ នាក់ បន្ថែមទៀត គួរត្រូវបានសម្រេចថាអាចទទួលយកបានជាដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ (កថាខណ្ឌ ១៣៦)។

សាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះមានដាក់ផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D384_7_KH.pdf