លោក​ JOHN ​R.W.D. ​JONES ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​សហ​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​អន្តរ​ជាតិ ​ដើម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោក John R.W.D. Jones ជនជាតិអង់គ្លេស ជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ ដើម្បីតំណាងជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ជូនការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿង ០០៤។     អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបីនេះ នៅតែរក្សាការសម្ងាត់ដដែល។

លោកគឺជាមេធាវីការពារក្តីដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងឡុងដ៏ ជំនាញខាងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម ការប្រឆាំងភេរវកម្ម និងបញ្ហាការធ្វើបត្យាប័ន។ លោកត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងវែលស៍ ខណ្ឌកូឡំប៊ីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក និង នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ លោកបានការពារក្តីក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម៥ផ្សេងៗគ្នា ( ករណី Mehmed Alagic, Naser Oric, Momcilo Krajisnik, Rasim Delic និងករណី Mladen Markac)។ លោកបានធ្វើការនៅសាលាក្តី និងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមមាន តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ សម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវី តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសរវ៉ាន់ដា តុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេស សៀរ៉ាឡេអូន តុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេសលីបង់ និង តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកការពារកូនក្តីឈ្មោះ Saif Gaddafi នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។ លោកបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅជាច្រើនក្បាល និងធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងច្រើនអំពីច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ព្រមទាំងជាសហនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា “ទម្លាប់អនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ” ។ លោកបានផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល និងអង្គការអន្តរជាតិនានាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ហើយថែមទាំងបានបង្រៀននីតិព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ London School of Economics ទៀតផង។

លោក John R.W.D. Jones នឹងធ្វើការជាមួយលោក ប៊ិត ស៊ាងលីម ដែលត្រូវបានចាត់តាំងជាសហមេធាវី ជាតិតំណាងឲ្យជនសង្ស័យដូចគ្នានេះ។  មុននឹងធ្វើការចាត់តាំងទាំងនេះ អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី បានពិចារណាដោយផ្អែកលើការចង់បានរបស់ជនសង្ស័យ និងរាល់ការលះបង់សិទ្ធិទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ។  

Most read