ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ផ្តល់​វិភា​គទា​ន ​៥០ ​០០០ ​ដុល្លារ​សហ​រដ្ឋ​អា​ម៉េ​រិក​ដល់ ​អ.​វ.​ត.​ក​

រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានផ្តល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០ ០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីមួយទៀតរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយ ការផ្តល់វិភាគទាននេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហ
ប្រជា ជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបានស្នើសុំឲ្យជួយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់ អ.វ.ត.ក។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖’ យើងខ្ញុំមានក្តីសោមន្សរីករាយ ស្វាគមន៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្នុងនាមជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយយើងខ្ញុំសូមសម្តែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ ចំពោះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេ
ស៊ីដែលបានផ្តល់វិភាគទាននេះ”។

Most read