ការ​បន្ត​ធ្វើ​ផែន​ការ​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​គម្រោង​សំ​ណង​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/​០២​

តាមរយៈការរៀបចំដោយជោគជ័យនូវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីអំពីសំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ កាលពីខែមុន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នឹងរៀបចំ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់មួយផ្សេងទៀត ជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អំពីសំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនៅថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង៨ ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា¬-កូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិន្ទភ្នំពេញ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានការចូលរួមពីមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រហែល ១០០ នាក់ ដែលមកពីបណ្តារាជធានី/ខេត្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បី
ពិភាក្សា និងបងើ្កតសំណើគម្រោងសំណង សម្រាប់ករណី បន្ទាប់។ សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន សូមកត់សំគាល់ថា វគ្គដំបូងនិងចុងក្រោយនៃកម្មវិធីត្រូវបានបើកសម្រាប់អ្នកសារ
ព័ត៌មាន ប៉ុន្តែវគ្គផ្សេងៗទៀតទុកសម្រាប់តែអ្នកចូលរួមធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលនឹងត្រូវរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសវនការ ០០២/០២ ដែលរួមមាន៖ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម។ អង្គភាពគាំពារជន រងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នឹងស្វះស្វែងបង្កើតឲ្យមានសំណើផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្យសនកម្មដែលជាផល
វិបាកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ និងបង្កើតឲ្យមានសំណងដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។

កន្លងមក អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក៍ធ្លាប់បាន រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយ មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដើម្បីកំណត់ និងពិភាក្សា អំពីសំណើគម្រោងសំណងដែលមានសក្តានុពល សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អាចទាមទារសំណងជាលក្ខណៈសមូហភាព និងផ្លូវចិត្តបាន។ គម្រោងសំណងគឺធ្វើ ឡើង ដោយសមស្របទៅតាមពិរុទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោទ ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាគ្មានទោសរហូតដល់ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៃការជំនុំជម្រះក្តីចុងក្រោយ។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ជាអង្គភាពផ្លូវការមួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធី អ.វ.ត.ក។ លើសពីនេះ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ អង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខ មានភារកិច្ចកំណត់ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងសំណង និង ស្វែងរកមូលនិធិ និងជំនួយជ្រោមជ្រែងដល់ការងារសំណង។

Most read