ទិន្នន័យមួយចំនួននៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដំណាក់កាលទី១

ខាងក្រោមនេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ចុងក្រោយ​បំផុត អំពីសាក្សី សវនាការ ការចូលរួម​របស់​សាធារណជន នៅក្នុង​ដំណាក់កាល​ទី១​នៃ​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន, អៀង សារី និង នួន ជា។ ទិន្ន័យនេះ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

Most read