ខ្សែវីដេអូ​ឯកសារ​ថ្មី ស្តីអំពី​សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់ អ.វ.ត.ក នៅ​វិទ្យាល័យ​និង​សាកលវិទ្យាល័យ

ខ្សែវីដេអូឯកសារថ្មីនេះបង្ហាញអំពីជ្រុងមួយនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ អ.វ.ត.ក ដែល​ផ្តោត​ទៅលើ​ការ​អប់រំ​សិស្សនិស្សិត​នៅ​វិទ្យាល័យ​និង​សាកលវិទ្យាល័យ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។ តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ បុគ្គលិក​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​នៃ អ.វ.ត.ក បាន​ផ្តល់​បទឧទ្ទេសនាម​ដល់​សិស្សនិស្សិត​ចំនួន​ជាង ៦០ ០០០ នាក់ ហើយ។

Most read