កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលជាធរមាន

បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ (A/RES/75/257B) ការឡាយព្រះហត្ថលេខាដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការចុះហត្ថលេខាលើលិខិតុបករណ៍នៃការផ្តល់សច្ចាប័នដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចូលជាធរមានហើយ។

កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែម ដែលមានចំណងជើងទាំងមូលថា កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ស្តីពីការរៀបចំក្នុងពេលអន្តរកាល និងការបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ផ្តល់អាណត្តិការងារនៅសេសសល់ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ រួមមាន ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តទោសរបស់ទណ្ឌិត ការការពារសាក្សី និងជនរងគ្រោះ ការថែទាំ ការរក្សាទុក និងការគ្រប់គ្រងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សាធារណជន ព្រមទាំងការត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តការផ្តល់សំណងដែលបានផ្តល់ឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅតាមករណីចាំបាច់ រួមជាមួយនឹងមុខងារផ្សេងៗទៀត។

មុខងារនៅសេសសល់នឹងចាប់ផ្តើម ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការ សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង។

កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះអាចរកមើលបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក៖​

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/2.%20All%20Relevant%20Docs_Instrument%20of%20Ratification%20on%20Addendum%E2%80%8B%20-%20KH.pdf

Most read