មហា​សន្និ​បាត​អង្គ​ការ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​អនុ​ម័ត​ថវិកា​បម្រុង​ចំនួន ​១៥​,៥​លាន​ដុល្លារ​អា​ម៉េ​រិក​

មហាសន្និបាតអង្កការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភធនចំនួន ១៥,៥លានដុល្លារអាម៉េរិកដល់ភាគី អន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

ថវិកាឧបត្ថម្ភធននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាថវិកាបម្រុង ដែលនឹងបន្ថែមទៅលើការផ្តល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ភាគី អន្តរជាតិនៃសាលាក្តីសម្រាប់រយៈពេលពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤។ ថវិកាបម្រុងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចសន្យាការងារជាមួយមន្ត្រីបុគ្គលិកអន្តរជាតិ នៃតុលាការ សម្រាប់ រយៈ ពេលមួយឆ្នាំ។ ថវិកាឧបត្ថម្ភធនអាចនឹងត្រូវដកបាន លុះត្រាតែមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ពីការផ្តល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្ត។

ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប បានស្នើសុំទៅមហាសន្និបាតអនុញ្ញាតឲ្យមានថវិកាឧបត្ថម្ភធននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃបញ្ហាប្រឈមផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុ និងការខ្វះថវិកាដែលអ.វ.ត.ក ធ្លាប់មាន បទ ពិសោធន៍ ជួប ប្រទះ នៅអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នៅក្នុងសំណើរបស់ខ្លួន ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការបាន
សរសេរថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធានាថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយអតីតរបបខ្មែរក្រហម»។
មហាសន្និបាតបានស្នើថាអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍មួយដែលរួមមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ លាស់នូវគម្រោងចំណាយរបស់ អ.វ.ត.ក នាពេលអនាគត ដែលរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅក្នុងមហាសន្និបាត នាពេលខាងមុខ ហើយធានាថា អ.វ.ត.កត្រៀមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចប់ដោយ
មានផែនការច្បាស់លាស់។

បើទោះបីជាថវិកាឧបត្ថម្ភធនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិនៃ អ.វ.ត.កមានស្ថិរភាព ប៉ុន្តែនៅតែមានការខ្វះសាច់ប្រាក់សម្រាប់ភាគីជាតិនៃអ.វ.ត.ក។ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដេវីត សេហ្វ័រ ជំនាញការពិសេសរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ផ្នែកជំនួយលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហម បាននិងកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយតំណាង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកៀងគរជំនួយបន្ថែមដើម្បីបំពេញបន្ថែមថវិកាដែលនៅខ្វះសម្រាប់ភាគីជាតិ។

Most read