មន្ដ្រីចំនួន៦៥រូបមកពីក្រសួងយុត្តិធម៌បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក

ក្រុមមន្រី្ដ​ចំនួន ៦៥ រូប របស់​​​ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែល​កំពុងបំពេញ​ការងារ​នៅក្នុងតុលាការតា​ម​បណ្ដា​ខេត្ត​​មួយ​ចំនួន​​ក្នុងប្រ​ទេសកម្ពុជា ​នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​រយៈ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃនៅ​ អ.វ.ត.ក។ ទស្សនកិច្ច​នេះ​ធ្វើ​ឡើង ក្នុងគោល​បំណងស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីតួនាទី​​ទូទៅរបស់​កិច្ចការរដ្ឋបាល និងនីតិវិធីនានានៅក្នុងការរិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់​ អ.វ.ត.ក។

ក្នុងដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សាក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ពេញនេះ ​មា​ន​ការ​ធ្វើបទ​បង្ហាញ​ពីភាគីផ្សេងៗ​ រួម​មាន ការ​ធ្វើ​បទបង្ហាញរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ បទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាល បទបង្ហាញរបស់​​ប្រធានផ្នែកថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុ បទបង្ហាញរបស់​មន្ត្រីផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ  និងសំណុំរឿង​ និង​បទបង្ហាញដោយមន្ត្រីផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនង(ICT)៕

 

ECCC

 

ECCC

 

ECCC

 

ECCC

 

ECCC

 

Most read