អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពន្យាពេលសវនាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ​(អ។ វ។ ត។ ក)​ នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៨​ ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​ ២០២១​ បាន​សំរេច​ពន្យារ​ពេល​បើក​សវ​នាការ​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ប្រឆាំង​នឹង​សាល​ក្រម​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២/០២ ​ដែល​គ្រោង​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​ ១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ២១ ខែ​ឧស​ភា ​ឆ្នាំ ២០២១ ។ ការ​សម្រេច​នេះ​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ស្ថាន​ភាព​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទាក់​ទង​នឹង​ការរាតត្បាតជម្ងឺ Covid-19 ។ កាល​បរិច្ឆេទ​ថ្មី​សម្រាប់​សវ​នាការ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​ពេល​កំណត់​។

Most read