អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើតេសសាកល្បងត្រៀមសវនាការបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៅថ្ងៃ អង្គារ ទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ បានធ្វើតេសសាកល្បងត្រៀមសវនាការ​បណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅក្នុងបរិវេណ អ.វ.ត.ក។

សវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងខៀវ សំផន នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹក។ អង្គជំនុំជម្រះក៏បានត្រៀមថ្ងៃបម្រុងសម្រាប់សវនាការ ក្នុងករណីចាំបាច់ ពីថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ដល់ថ្ងៃទីសុក្រ  ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (រយៈពេល៦ថ្ងៃ)៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read