អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្ដសវនាការក្នុង​ថ្ងៃទីពីរអំពីបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំ​ជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានបន្ដបើកសវនាការ​លើបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន។

សវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូលក្នុងថ្ងៃទីពីរនេះ បានផ្ដោតទៅលើប្រធានបទរួមមានទឡ្ហីករណ៍​នៃបណ្ដឹងសាទុក្ខ​ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង​យុត្តាធិការ​របស់​អង្គជំនុំជម្រះសាលា​ដំបូង និង​ទឡ្ហីករណ៍​នៃបណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បទ​ឧក្រិដ្ឋដែល​ ខៀវ សំផន ត្រូវ​សម្រេច​ដាក់​ពិរុទ្ធ។  

តាមការគ្រោងទុក សវនាការលើបណ្ដឹងសាទុក្ខនេះ នឹងបន្ដ​រហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២១។ ក្នុងករណីចាំបាច់ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ក៏បានត្រៀមថ្ងៃបម្រុងសម្រាប់សវនាការ គឺថ្ងៃសុក្រ ទី ២០ ខែសីហា និងចាប់ពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ២៣ ដល់ថ្ងៃ សុក្រ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១៕

Most read