អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ.វ.ត.ក. នឹងចេញសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹង​ចេញ​សាល​​ដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣។

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានចេញដីកាដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួន (ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) ដោយបានបញ្ជូន មាស មុត ទៅជំនុំជម្រះ ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរ សហ ចៅ​ក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ បានចេញដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង មាស មុត (ដីកាសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់) ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងសហមេធាវីជនត្រូវចោទ បានប្តឹងកាលថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ និងថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ប្រឆាំងនឹងដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ទៅជំនុំជម្រះរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបាន​ប្តឹង​កាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់​របស់សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតជាតិ។

កាលពីថ្ងៃទី២៧, ២៨ និង ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿង ០០៣ ដើម្បី​ស្តាប់អំណះអំណាងរបស់ភាគីនានា។

សាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ នឹងផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ៖​ www.eccc.gov.kh

 

Most read