អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១។

នៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយ ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ និង សំអាងហេតុ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានពិចារណាថា អ.វ.ត.ក ពុំមានយុត្តាធិការបុគ្គលលើ អ៊ឹម ចែម និងបានលើកលែងចោទប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម​ ចែម។

សេចក្តីសម្រេចជាសាធារណៈរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ នឹងមានផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រ www.eccc.gov.kh.

Most read