អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក) បានទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ដាក់ ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ដាក់​ដោយ​សហ​មេធាវី​ការពារក្តីឲ្យ មាស មុត នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រឆាំងនឹង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨​ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា អន្តរជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩ ប្រឆាំងនឹងដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់លើមាស មុត​ ដែលចេញដោយ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨​ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចថា សវនាការនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ដើម្បីស្តាប់​ទឡ្ហីករណ៍​ពី ភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងមុនពេលដែលអង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសាល​ដីកាលើបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ទាំង​នោះ​។ យោងតាមដីកា កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលបានចេញនៅថ្ងៃនេះ សវនាការនេះនឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ថ្ងៃទី២៨ និងថ្ងៃទី២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

សំណៅជាសាធារណៈនៃដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សវនាការនេះអាចរកមើលបាននៅលើគេហទំព័រ៖ https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D266_12_KH.PDF

សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ និងសហមេធាវីជាតិ-អន្តរជាតិការពារក្តីជន​ត្រូវ​ចោទ នឹងមានសិទ្ធិលើកឡើងពីទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន។​ ប្រសិនបើជនត្រូវចោទមានវត្តមាន ជន​ត្រូវ​ចោទ​នឹង​​​ទទួល​​បាន​ឳកាស​ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលចុងបញ្ចប់បិទសវនាការ។

នៅពេលបិទបញ្ចប់សវនាការ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បី​ចេញ​សាល​ដីកា​សម្រេច។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ.វ.ត.ក មានសមាសភាពចៅក្រមជាតិចំនួនបីរូប និងចៅក្រមអន្តរ​ជាតិ​ចំនួ​ន​ពីរ​រូប។ ក្នុងនាមជាអង្គជំនុំជម្រះដោះស្រាយបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ អាចបើក​សវនាការ​លើ​សំណើ និងបណ្តឹង ឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកា និងសេចក្តីសម្រេចដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។

សវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅពេលដែលចាប់ផ្តើមឧទ្ទេសនាមភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿងជូនអង្គជំនុំជម្រះ នៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះអានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងនេះ និងនៅពេល ចៅក្រមសួរសំនួរផ្សេងៗ ទៅកាន់ភាគី។ ក្រៅពីនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ពីភាគីនៅក្នុង​សំណុំ​រឿង​​នៅក្នុង​សវនាការ​សម្ងាត់​វិញ។ បណ្តាញសារ ព័ត៌មាន នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបជាផ្លូវការ បន្ទាប់​ពីបិទបញ្ចប់​សវនាការ។

Most read