អង្គបុរេជំនុំជម្រះបង្គាប់ឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/១

ថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ អ...ក បានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួនពីរ ដែលក្នុងនោះ បានបង្គាប់ឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយនូវឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០៤/១។ ជាពិសេស អង្គបុរេជំនុំជម្រះបង្គាប់ឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយទាំងស្រុងនូវសំអាងហេតុនៃដីកាដំណោះស្រាយ ដែលបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹង អ៊ឹម ចែម។

ឯកសារនេះនឹងអាចរកមើលបានទាំងស្រុងតែម្តង  ដោយត្រូវស្ថិតក្រោមវិធានការការពារសាក្សី។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះក៏បានសម្រេចផងដែរឲ្យបោះពុម្ពផ្សាយនូវដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរបរស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ព្រមទាំង ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីការពារក្តី និង ឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត​ ក្នុងនោះរួមមាន ប្រតិចារឹកសវនាការ ថ្ងៃទី ១១ និង ១២  ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះទទួលបានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាលើកលែងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយ។ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលដីការបស់ខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះ។

សេចក្តីសម្រេចទាំងពីរទាក់ទិននឹងការបោះពុម្ពផ្សាយដីកាដំណោះស្រាយ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿង០០៤/១ នេះ អាចរកមើលបាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក៖

https://eccc.gov.kh/km/document/court/secktiismrecloesmnnoerps-qym-caem
https://eccc.gov.kh/km/document/court/secktiismrecloesmnnoerps-qym-caem-0

Most read