អង្គបុរេជំនុំជម្រះបញ្ចប់សវនាការរយៈពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

នៅថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​ បានបញ្ចប់សវនាការ​រយៈ​ពេលបីថ្ងៃនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ប្រឆាំងនឹង មាស មុត។ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញារងជាតិ និងសហមេធាវីការពារក្តីជាតិ-អន្តរជាតិ បានបង្ហាញទឡ្ហីករណ៍របស់ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿងនេះ។​ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់ មាស មុត ដោយមាស មុត បានផ្តល់ជូនអង្គបុរេជំនុំជម្រះនូវលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុ​វ័យចំណាស់ និងសុខភាពខ្សោយ គាត់មិនមានកាយសម្បទាគ្រាប់គ្រាន់នឹងចូលរួមសវ​នាការឡើយ។ គាត់មានសហមេធាវីតំណាងគាត់នៅក្នុងសវនាការនេះ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និង ​សហមេធាវីការពារក្តីអោយ មាស មុត នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ និង នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ជាបន្តបន្ទាប់ ប្រឆាំង​នឹង​​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨​ នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩ ប្រឆាំងនឹងដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់ មាស មុត ​ ​ដែលចេញ​ដោយ​​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨​ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។

របាយការណ៍សំណុំរឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីអង្គហេតុនិងប្រវត្តិនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣​ ព្រមទាំងសេចក្តី​លម្អិត​នៃ​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ត្រូវបានចេញក្នុងនាមអង្គបុរេជំនុំជម្រះទាំងមូល។

សំណៅជាសាធារណៈដោយមានការកោសលុប​នៃ​របាយ​​ការណ៍នេះ​អាចរកមើលបានតាមរយៈគេហទំព័រ៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D266_15_KH-Redacted.PDF

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើ មាស មុត ត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ​នៃយុត្តាធិការ​របស់​តុលាការ​ដែរឬអត់ និងថាតើមានបទចោទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅជំនុំជម្រះចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្ម​តាម​ការ​ចោទ​ប្រកាន់ ឬ ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់នឹងត្រូវលើកលែងចោទ។ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បី​ចេញ​សាល​ដីកា​សម្រេច។ សាលដីកាសម្រេចនេះគឺជាសាលដីកាស្ថាពរ មិនមានបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្ថែមទៀតទេ។

Most read