របាយការណ៍តុលាការ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016

របាយការណ៍របស់តុលាការចេញផ្សាយខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ គ្របដណ្តប់លើខែមិថុនានៅអ. វ. ត. ក ។ ទំព័របីដំបូងមានអត្ថបទដែលមានព័ត៌មានពីខែ កក្កដា រួមទាំងការចាប់ផ្តើមសវនាការអំពីការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង។ ក្នុងចំណោមអត្ថបទដែលអាចរក​បាន មានព័ត៌មានបន្ថែមដែលគ្របដណ្តប់លើលទ្ធផលនៃវេទិកាស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរការនីតិវិធី និងសំណងរបស់អ. វ. ត. ក.។ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ និងសំណុំរឿង ០០៤/០១ បានបញ្ជូនបន្តសម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងចុងក្រោយភស្តុតាងរបស់ ឌុច ស្តីពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខស -២១ និងការ​បោស​សម្អាត​ផ្ទៃក្នុង។ សិស្សវិទ្យាល័យនិងគ្រូជនជាតិអាមេរិកនៅហាវ៉ៃចំនួន ២០រូប បាន​មកទស្សនកិច្ច​នៅ​ អ. វ. ត. ក ។

អ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍របស់តុលាការពីគេហទំព័រខាងក្រោម: http://www.eccc.gov.kh/en/publication/court-report-july-2016

រកមើល​របាយការណ៍មុនៗរបស់​តុលាការ: http://www.eccc.gov.kh/en/public-affair/publication/report

Most read