សេ​ចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​​ជាតិ​ស្តី​ពី​សំណុំ​រឿង​០០៣​

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើ មាស មុត។ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរត្រូវបានចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលបិទកិច្ចស៊ើបសួរ ដោយស្នើឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅជំនុំជម្រះ ឬលើកលែងការចោទប្រកាន់។ នៅក្នុងសំណុំរឿង០០៣ សហព្រះរាជអាជ្ញាទាំងពីរបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈខុសគ្នាអំពីថាតើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវចេញដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះប្រឆាំងនឹង មាស មុត ដែរឬយ៉ាងណា។ 

វិធានផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក ចែងថា ទោះបីជាដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវបានដាក់ជាការសម្ងាត់ក៏ដោយ ក៏សហព្រះរាជអាជ្ញា អាចបញ្ចេញនូវសេចក្តីសង្ខេបអំពីគោលបំណងនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនជូនសាធារណជនបានដែរ។ ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃតម្លាភាពដល់សាធារណជន សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សូមផ្តល់ជូននូវសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានដូចខាងក្រោមដែលមាននៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួន ទាក់ទងនឹងកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង មាស មុត។ សូមអ្នកអានជ្រាបថា សេចក្ដីសង្ខេបខាងក្រោមនេះ មិនរាប់បញ្ជូលនូវទស្សនៈរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ (ដែលត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបជាសាធារណៈដាច់ដោយឡែក) និងមេធាវីការពារក្ដី ហើយក៏មិនមែនមានចេតនាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរ ដោយសារពួកគាត់នឹងធ្វើការកំណត់លើបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយពួកគាត់ផ្ទាល់។ 

ពេលនេះ ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់ហើយ។ សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ

Most read