សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ បានបញ្ចប់

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ សំណុំរឿង ០០៤/០១ និងសំណុំរឿង ០០៤/០២ ថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា កិច្ចស៊ើបសួរលើ យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ បានបញ្ចប់ហើយ។ អានបន្ដ...

Most read