ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចូលរួមស្តាប់ការប្រកាសសាលដីកា និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ

ដោយ​មានការសម្របសម្រួល​ និង​ជំនួយ​ពីអង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៥០ នាក់​បានចូលរួម​ស្តាប់​ការប្រកាស​សាលដីកាលើ​បណ្តឹងសាទុក្ខ​​ដោយអង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូលនៃ អ...ក នៅ​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២។ ពួកគាត់តំណាង​ឲ្យ​ផ្នែកដ៏ធំ​នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​ដែលជ្រើសរើស​ផ្អែក​លើ​លក្ខណវិនិច្ឆ័យមានដូចជា ភេទ ជាតិពន្ធុ ទីតាំង​ភូមិ​សាស្រ្ត និង​បទចោទ​ដែល​បានលើកមក​សួរដេញដោល​នៅ​ពេល​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២/០២។ បន្ទាប់​ពី​ស្តាប់​ការប្រកាសសាលដីកា ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​បាន​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​មជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំ DK Meeting Center នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជួបជាមួយ​តំណាង​ផ្លូវច្បាប់​របស់​ខ្លួន និង​ពិភាក្សាអំពី​សាលដីកានោះ។ ពួកគាត់​បាន​សម្តែងក្តី​សោមនស្សរីករាយចំពោះ​សាលដីកា និង​បាន​លើក​ឡើងនូវ​បញ្ហាមួយចំនួន ដែល​មាន​សារ​សំខាន់​ចំពោះ​ពួកគាត់ និង​សហគមន៍​របស់ពួកគាត់។

មួយរយៈពេលកន្លងមក ការរីករាលដាល​នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ពុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យ​មាន​ការជួបជុំជាទ្រង់​ទ្រាយធំ​បាន​ទេ។ ហេតុ​នេះ អង្គភាព​​គាំពារ​ជនរងគ្រោះបាន​សម្របសម្រួលនិងរៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ការជួបជុំតូចៗ​នៅតាម​សហគមន៍ អនុញ្ញាត​ឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​បាន​ជួប​ជាមួយ​តំណាង​ផ្លូវ​ច្បាប់​របស់​ខ្លួន ដើម្បីទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការវិវត្តថ្មីៗ​នៃសំណុំរឿង ០០២/០២។ តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០២២ មក អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះបាន​រៀបចំ​វេទិកា​ចំនួន​បីលើក ហើយ​នឹងនៅតែបន្ត រៀបចំវេទិកានានាបន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ពីបច្ចុប្បន្នភាព​នៃសាល​ដីកា​លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់ អ...ក។ អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះក៏​បាន​សម្របសម្រួល​ផងដែរ ដើម្បីឲ្យ​ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានចូលរួមក្នុង​អង្គសិក្ខាសាលា​ស្តីពីជន​រង​គ្រោះ ​កាលពីខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ ដែល​រៀបចំដោយ​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​នៃ អ...ក និង​បាន​ជួប​ជាមួយ​ក្រុម​ម្ចាស់​ជំនួយចម្បង​សម្រាប់ អ...ក (PDG) ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ក្តីព្រួយបារម្ភ និង​សំណើរបស់ពួកគាត់ជាបន្តទៀត​។

ការសម្រប​សម្រួលឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី​បាន​ចូលរួម​ទៅ​ក្នុង​វេទិកា សវនាការ និង​ការពិភាក្សា​ជាមួយ​មេធាវី គឺជា​ការងារ​របស់​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ។ ការងារថ្មីៗនេះអាច​ដំណើរ​ការទៅបាន​ ដោយសារ​មា​ន​ការផ្តល់ថវិកា​ពីគម្រោង​សេវាកម្ម​សន្តិភាព​សម្រាប់ជនស៊ីវិល (Civil Peace Services) នៃអង្គការ GIZ។

Most read