ទំនាក់​ទំនង​អង្គភាព​គាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ

ផ្នែក​អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ

អ.វ.ត.ក 

ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ៤ ​សង្កាត់​ចោមចៅ ខ័ណ្ឌ​ពោធិសែនជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ

  • ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧១, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
  • Tel: +(855) 23 861 893
  • Help Line: +(855) 97 742 4218​
  • សារអេឡិកត្រូនិកៈ vss@eccc.gov.kh
  • គេហទំព័រៈ http://vss.eccc.gov.kh

ឈ្មោះទំនាក់​ទំនង​បុគ្គលិក​ផ្នែក​អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ជន​រងគ្រោះ 

  • លោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រ​ធាន​ផ្នែក អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ, សារ​អេឡិក​ត្រូនិក៖ hang.vannak@eccc.gov.kh       
  • លោក TRUEMPER Thomas, GIZ/CPS Advisor, E-mail: truemper.thomas@eccc.gov.kh           

ក្រុមហិរញ្ញវត្ថុ:

- លោក ថេន ធឿន, មន្ដ្រីហិរញ្ញវត្ថុ , សារ​អេឡិកត្រូនិកE-mail: then.thoeun@eccc.gov.kh      

- អ្នកស្រី គាវ ចាន់​សុជាត, ជំនួយការ​ហិរញ្ញវត្ថុ, សារ​អេឡិក​ត្រូនិក: Kiv.Chansocheat@eccc.gov.kh             

ក្រុមរដ្ឋបាល:

- Mr. EAV Chandaro, Support Staff, E-mail: eav.chandaro@eccc.gov.kh

 

Reparation and Non-Judicial Measures Team:

- Mr. DY Chhunsong, Program Manager, E-mail: dy.chhunsong@eccc.gov.kh        

 

Outreach Team:      

- Mr. ENG Sokmeng, Outreach Assistant, E-mail: eng.sokmeng@eccc.gov.kh

- Ms. KAING Monida, Outreach Assistant, E-mail: kaing.monida@eccc.gov.kh        

 

Processing and Analysis Team:

- Ms. HENG Youleng, Complaints/Applications Manager, E-mail: heng.youleng@eccc.gov.kh           

- Ms. HANG Charya, Complaints/Applications Assistant, E-mail: hang.charya@eccc.gov.kh

- Mr. CHEK Sokkhim, Complaints/Applications Assistant, E-mail: chek.sokkhim@eccc.gov.kh         

 

Court-Funded Lawyers:

- Ms. CHET Vanly, Civil Party Lawyer, E-mail: chet.vanly@eccc.gov.kh

- Mr. VEN Pov, Civil Party Lawyer, E-mail: ven.pov@eccc.gov.kh

- Ms. TY Srinna, Civil Party Lawyer, E-mail: ty.srinna@eccc.gov.kh

 

Promoting Gender Equality and Improving Access to Justice for Female Survivors and Victims of Gender-Based Violence under the Khmer Rouge Regime Team:

 

- Mr. YOURN Sarath, Project Manager, E-mail: yourn.sarath@eccc.gov.kh

- Ms. HENG Kimhuch, Project Assistant, E-mail: heng.kimhuch@eccc.gov.kh

- Ms. LY Sopheary, Project Assistant, E-mail: ly.sopheary@eccc.gov.kh