អង្គការអន្តរការី (IOs)

១. អង្គការ ហេបអេក កម្ពុជា (HelpAge Cambodia) ( Help Age)

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៣០៥ ក្រុម ៥ ភូមិរំចេក ខេត្តបាត់ដំបង

ទំនាក់ទំនង             លោក Vira Tum, នាយកប្រតិបត្តិបណ្តោះអាសន្ន

                                លោក Michelle Jones, ទីប្រឹក្សាកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

ទូរស័ព្ទលេខ: +៨៥៥ ៥៣ ៩៥៣ ៧៩៧

អ៊ីមែល: som@helpagecambodia.org

 1. Bophana Audiovisual Resource Center (Bophana)

Address: #64, Street 200 (Ouknha Men), Phnom Penh

Contact Person: Mr. Rithy Panh, Co-founder and President

Tel: +855 23 992 174

Email: info@bophana.org

 1. Cambodian Human Rights Action Committee (CHRAC)

Adress: #9Eo, Street 330, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh,

Contact Person: Mr. Prum Sophal, Chief of Secretaria

Tel: +855 23 301 415

Email: N/A

 1. Khmer Art Academy

Address: Khmer Arts Theater, St. 135, Takhmao District, Kandal Province.

Contact Person: John Shapiro, Executive Director

                      Sophiline Cheam Shapiro, Artistic Director

Tel: +855 23 425 780

Email: info@khmerarts.org

 1. Transcultural Psychosocial Organization of Cambodia (TPO)

Adress: #2&4, St. Corner Hanoi & Oknha Vaing, Sang Kat PP Thmey, Khan Sen Sok, Phom Penh

Contact Person: Mr. Chhim Sotheara, Executive Directo

                           Ms. Thlen Sokunnara, KRT Project Coordinator

Tel: +855 23 63 66 992

Email: sotheara@tpocambodia.org

 1. Civil Party Legal Team

Address:               N/A

Contact Person: Ms. Lyma Nguyen, Civil Party Lawyer

                           Mr. Sam Sokong, Civil Party Lawyer

Tel: N/A

Email: Lyma.Nguyen@eccc.gov.kh, lyma.eccc@hotmail.com, samsokong@yahoo.com

 1. Youth for Peace(YfP)

Adress:  #4-6G, St. 513, Sangkat Beung Kak1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

Contact Person: Mr. Long Khet, Executive Director

Tel: +855 23 881 346

Email: director@yfpcambodia.org

 1. Peace Institute of Cambodia(PIC)

Adress: #4-6G, St. 513, Sangkat Beung Kak1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

Contact Person:Mr. Ean Socheth, Acting director

Tel: +855 23 881 346

Email: peaceinstitutecambodia@gmail.com

 1. Kdei Karuna( KDK)

Adress:  #69, Sothearos Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Person: Mr. Tim Minea, Executive Directo

                           Ms. Yim Sotheary, Program Coordinator

Tel: +855 23 695 65 12

Email: program@kdei-karuna.org

 1. Youth Resource Development Program (YRDP)

Adress: #93, St. 590, Sangkat Beng Kak II, Khan Tuol Kork, Phnom Penh

Contact Person: Mr. Cheang Sokha, Executive Director

Tel: +855 23 880 194

Email: pcu@yrdp.org; director @yrdp.org

 1. Cambodian-German Cultural Association( Meta House)

Adress: #37, Sothearos Boulevard, Songkhat Tonle Bassak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Person: Mr. Mesterarm Nicolaus, Director

                           Mr. Toun Sonarin, General Manager

Tel: +855 23 219 987

Email: mesterharm@gmx.net

 1. Documentation of Cambodia (DC-Cam)

Adress: #66, Preah Sihanouk Blvd, P.O. Box: 1110

Contact Person: Ms. Seng Kunty, Project Coordinator

Tel: +855 23 211 875

Email: dccam@online.com.kh

 1. Cambodian Living Arts

Adress: #128-G9, Sothearos Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

Contact Person:Mr. Phloeun PRIM, Executive Director

Tel: +855 23 986 032

Email: phloeun@cambodianlivingarts.org