អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ សវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ផ្ទាល់មាត់មុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការសវនាការលើភ័ស្តុតាង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ (ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤)

Posted 07 កុម្ភៈ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE301_9_KH.PDF
3.12 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E301/9
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Parent Document