របាយការណ៍អ្នកជំនាញ រៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ដីកាចាត់តាំងអ្នកជំនាញ E111 ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 20 September 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 20 September 2012
Download file
Text DocumentE111_8_KH.PDF
2.09 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E111/8
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Other
Key words