សេចក្ដីបង្គាប់ដល់សហព្រះរាជអាជ្ញា និង ដើមបណ្ដឹង រដ្ឋប្បវេណី អោយដាក់ចម្លើយតប ចំពោះសំណើសុំ ពន្យាពេលសវនាការ របស់មេធាវីការពារក្ដី ជនត្រូវចោទ អៀង ធីរិទ្ធ

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

esckþIbgÁab;dl;shRBHraCGaCJa nig edImbNþwg rdæb,evNI eGaydak;cemøIytb cMeBaHsMeNIsuM BnüaeBlsvnakar rbs;emFavIkarBarkþI CnRtUvecaT eGog FIriT§សេចក្ដីបង្គាប់ដល់សហព្រះរាជអាជ្ញា និង ដើមបណ្ដឹង រដ្ឋប្បវេណី អោយដាក់ចម្លើយតប ចំពោះសំណើសុំ ពន្យាពេលសវនាការ របស់មេធាវីការពារក្ដី ជនត្រូវចោទ អៀង ធីរិទ្ធ
Download file
លេខឯកសារ​
C
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ