សេចក្ដីបង្គាប់ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអោយ ដាក់សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន លាយលក្ខ័ណ៍អក្សរ (ជនត្រូវចោទ អៀង ធីរិទ្ធ)

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

esckþIbgÁab;dl;edImbNþwgrdæb,evNIeGay dak;esckþIsnñídæan laylk½çN_GkSr ¬CnRtUvecaT eGog FIriT§¦
សេចក្ដីបង្គាប់ដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីអោយ ដាក់សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន លាយលក្ខ័ណ៍អក្សរ (ជនត្រូវចោទ អៀង ធីរិទ្ធ)
Download file
Text DocumentPTC_Ieng_thirith_civilparty_submission_C20_I_10_KH.pdf
104.09 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C20/I/10
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ