សេចក្ដីសម្រេចលើសំណើសុំពន្យាពេលសវនាការ លើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ជំទាស់នឹងដីកា សម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន (សំណុំរឿង អៀង ធីរិទ្ធ)

Posted 15 មីនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មករា 2017

សេចក្ដី​សង្ខេប

esckþIseRmcelIsMeNIsuMBnüaeBlsvnakar elIbNþwg]T§rN_ CMTas;nwgdIka seRmcXuMxøÜnbeNþaHGasnñ ¬sMNuMerOg eGog FIriT§¦សេចក្ដីសម្រេចលើសំណើសុំពន្យាពេលសវនាការ លើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ជំទាស់នឹងដីកា សម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន (សំណុំរឿង អៀង ធីរិទ្ធ)
Download file
Text DocumentDecision_postpone_Ieng_Thirith_appeal_C20_I_13_KH.pdf
169.28 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C20/I/13
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ