សំណើរបស់ មាស មុត សុំធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងក្តី ០០២/២ ដើម្បីលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងដែលទទួលបានតាមរយៈទារុណកម្មនៅឯ អ.វ.ត.ក.ឬ ជម្រើសម្យ៉ាងទៀតសំណើសុំការអនុញ្ញាតដាក់សារណារបស់ អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ស្តីពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងដែលទទួលបានតាមរយៈទារុណ

Posted 09 មិថុនា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE350_5_KH-1.pdf
1.29 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E350/5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by Other