លោក ជេហ្វ ដៃហ្គល អនុប្រធានបេសកកម្មទូត នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ទស្សនាសាលាក្តី និង ជួមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់តុលាការ។

Posted 22 September 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

លោក ជេហ្វ ដៃហ្គល អនុប្រធានបេសកកម្មទូត នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ទស្សនាសាលាក្តី និង ជួមមន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ លោក ឌឹម សុវណ្ណារុំ និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់តុលាការ។<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />