ការងារ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​វិទ្យាល័យ​ ពងទឹក

Posted 18 តុលា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

មន្ត្រី​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​នៃ អ.វ.ត.ក ផ្តល់​បទ​ឧទ្ទេសនាម​អំពី​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម​ និងឆ្លើយសំណួរសិស្ស ១.៥០០នាក់ នៅ​វិទ្យាល័យ​ ពងទឹក នៅថ្ងៃទី​១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។