បទសម្ភាសនៅវិទ្យុជាតិកម k m

Posted 04 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

បទសម្ភាសនៅវិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធី "សង្គម និង ជីវិត" (មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកការងារពត៌មាន / ប្រធានផ្នែក កិច្ចការសាធារណៈ ) ។