បុគ្គលិកកិច្ចការសាធារណៈ ជួយសម្រួលការអ្នកប្រមូលសារព័ត៌មានពីការធ្វើពិធីសម្បថ ចូលកាន់មុខដំណែង នៃមន្ដ្រីយុត្ដិធម៌ជាតិនិងអន្ដរជាតិនៅវិហារប្រាក់ ព្រះបរមរាជវាំង ។

Posted 03 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

បុគ្គលិកកិច្ចការសាធារណៈ ជួយសម្រួលការអ្នកប្រមូលសារព័ត៌មានពីការធ្វើពិធីសម្បថ ចូលកាន់មុខដំណែង នៃមន្ដ្រីយុត្ដិធម៌ជាតិនិងអន្ដរជាតិនៅវិហារប្រាក់ ព្រះបរមរាជវាំង ។