បែនចាមីន ហាសឺលប៊ឺហ្គើ អ្នកថតរូបជនជាតិអាល្លឺមង់ ជួប ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 08 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

បែនចាមីន ហាសឺលប៊ឺហ្គើ អ្នកថតរូបជនជាតិអាល្លឺមង់ ជួប ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។