លោក ជឿរី ហាមើ ទូរទស្សន៍អាប៉េ ធ្វើសម្ភាសប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 03 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

លោក ជឿរី ហាមើ ទូរទស្សន៍អាប៉េ ធ្វើសម្ភាសប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។