លោកហ្វីល្លីប ដេកូ ទូរទស្សន៍ អេអាឌី នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកទស្សនា និង ជួបផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។

Posted 09 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

លោកហ្វីល្លីប ដេកូ ទូរទស្សន៍ អេអាឌី នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកទស្សនា និង ជួបផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។