អង្គការស្រាវជ្រាវជាតិ ខ.ម

Posted 03 សីហា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

អង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជា ពិភាក្សាពីដំណើរការទៅមុខរបស់ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។