អគ្គមេធាវីនៃប្រទេសអូស្ដ្រាលី និងជាភ្ញៀវកិត្ដិយស ហ្វីល្លីប រូដដុក ទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដែលអម ដំណើរដោយអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ដ្រាលី ។

Posted 10 កក្កដា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

អគ្គមេធាវីនៃប្រទេសអូស្ដ្រាលី និងជាភ្ញៀវកិត្ដិយស ហ្វីល្លីប រូដដុក ទស្សនា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដែលអម ដំណើរដោយអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ដ្រាលី ។