អគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានទស្សនកិច្ច អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

Posted 30 មិថុនា 2006 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 13 September 2011
កាលបរិច្ឆេទ

អគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានទស្សនកិច្ច អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។